[vc_row][vc_column][vc_column_text]Az MSP Design Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79. Cg.: 13-09-160185; adószám: 23932649-2-13; közösségi adószám: HU23932649; adatvédelmi nyilvántartási sz.: [Az adatkezelési nyilvántartásba vétel folyamatban van.], „Adatkezelő”) mint az MSP Workshop („Workshop”) szervezője („MSP”) elkötelezi magát a Workshop rendezvényekre regisztrálók („Résztvevők” vagy „Érintettek”) személyes adatainak védelme mellett. Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a Résztvevők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) célja rögzíteni azokat az alapelveket és szabályokat, amelyek alapján az Adatkezelő a Résztvevők által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli. A Szabályzat tartalmazza a Résztvevők, mint Érintettek jogait, illetve jogorvoslati lehetőségeit a személyes adataik kezelésével összefüggésben. Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, kellő időben történő előzetes értesítés mellett.

Résztvevők a személyes adataikat regisztrációs lapon, illetve az alábbi Weboldalakon adhatják meg: msp-homestaging.hu és a kapcsolódó aldomének (továbbiakban együttesen: „Weboldalak”)

A Weboldalak tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak, ekként azok bármely képi, szöveges eleme csak a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel. Adatkezelő a Weboldalak látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”).

Amennyiben olyan kérdése lenne, amely a Szabályzat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az mspdesignhomestaging@gmail.com e-mail címre és megválaszoljuk.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”2. Adatkezelési alapelvek” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok és vonatkozó iránymutatások mellett végzi a Résztvevők személyes adatainak kezelését. Minderre tekintettel személyes adat akkor kezelhető, ha:

  • ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából — ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll — további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettetet — egyértelműen, közérthetően és részletesen — tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”3. Az adatkezelés jogalapja” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a Résztvevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mellyel hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez a Szabályzatban rögzített körön belül, célból és ideig, az Infotv. 5. § (1) bekezdésével összhangban. A Résztvevők személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása a Szabályzatban rögzített megfelelő tájékoztatáson alapul, mely hozzájárulást a regisztrációjuk során adják meg.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”4. A kezelt adatok köre” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A Résztvevők által megadott személyes adatok: Résztvevő neve, telefonszáma, címe és e-mail címe. A Weboldalak használata során rögzítésre kerül:

  • a Résztvevő utolsó belépésének időpontja
  • a Résztvevő által használt eszköz operációs rendszerének technikai adatai
  • a Résztvevő által használt web böngésző típusa és verziószáma
  • a Google Analytics és Facebook által tárolt és átadott elemzési adatok
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”5. Az adatkezelés célja” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A Résztvevők által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja a kapcsolattartás és a Résztvevők tájékoztatása az Workshop-pal összefüggő eseményekre, az egyéb Workshop név alatt futó szolgáltatások eseményeire, illetve az Adatkezelő által szervezett eseményekre, megmozdulásokra, akciókra, nyereményjátékokra és fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki.

A személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi harmadik személynek továbbítja adatfeldolgozás céljából, melyhez a Résztvevők a regisztrációval hozzájárulnak:

  • Landingnation Ltd. (székhely: 4 Cullen Mill, Braintree Road, Witham, Essex, UK, CM8 DD, CN.: 9543716)

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást az Infotv. 8. § (4) bek. szerint úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A Résztvevők aktivitásáról a Weboldalak látogatása során Adatkezelő a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjt, mely adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készít.

Adatkezelő az aktuális információkról, újdonságokról elektronikus hírlevél (eDM) formájában tájékoztathatja a Résztvevőket, amelyhez Résztvevők a regisztrációval egyidejűleg kifejezetten hozzájárulnak.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”6. Cookie-k használata” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A Weboldalak használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő cookie-kat használjon az alábbi szabályoknak megfelelően.

Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, javasoljuk, hogy böngészőjét ennek megfelelően állítsa be. Felhívjuk figyelmét ugyanakkor, hogy amennyiben kikapcsolja a cookie-k használatát, annak hatása lehet a Weboldalaklal kapcsolatos felhasználói élményére.

Az alábbi szabályok meghatározzák a Weboldalakon használt cookie-k fogalmát, illetve összefoglalják a különböző típusú cookie-kat, amiket az Adatkezelő a Weboldalakon használ vagy használhat, valamint azok céljait és élettartamát (vagyis azt, hogy milyen hosszan maradnak a Felhasználó informatikai eszközén).

A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a Résztvevők által használt informatikai eszközökön tárolódnak, amikor a Résztvevők meglátogatják a Weboldalakt. Egy cookie általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan a cookie jött, a cookie élettartamát és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A cookie-k használatának célja, hogy a Weboldalakt könnyebben lehessen használni, és hogy jobban testre lehessen szabni a szolgáltatásokat a Résztvevők érdeklődéseinek és igényeinek megfelelően. A cookie-kat arra is lehet használni, hogy jobbá tegyék a felhasználói élményt.

Adatkezelő arra is használja a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsen, amelyekkel jobban megérthetők a Résztvevők használati szokásai és ennek segítségével fejleszteni tudja a Weboldalak struktúráját és tartalmát. Ebből az információból az Adatkezelő nem tudja a Felhasználót személy szerint azonosítani.

Adatkezelő kétféle cookie-t használhat a Weboldalakon: „munkamenet cookie”-kat vagy „állandó cookie”-kat. A munkamenet cookie-k ideiglenesek: addig maradnak a Felhasználó eszközén, amíg el nem hagyja a Weboldalakt. Az állandó cookie-k tovább maradnak a Felhasználó eszközén, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket (a cookie élettartalmától és a Felhasználó böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközön).

A Weboldalakon használt cookie-k:[/vc_column_text]

cookie típusa mire szolgál? azonosítja a felhasználót?
Szükséges Ezek a cookie-k alapvetőek ahhoz, hogy a Weboldalak jól működjön, lehetővé teszik, hogy mozogjon a webhelyen és használja a lehetőségeket. Például a korábbi lépésekre való emlékezés (pld. beírt szöveg), amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a cookie-k nem azonosítják a Felhasználót egyénileg. Ha nem fogadja el ezeket cookie-kat, annak hatása lehet a Weboldalakra és annak, vagy bizonyos részeinek a teljesítményére.
Teljesítményt növelő Ezek a cookie-k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a Weboldalaklal azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában. Ezek a cookie-k nem azonosítják a Felhasználót egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.
Funkcionalitást segítő Ezek a cookie-k lehetővé teszik a Weboldalaknak, hogy emlékezzen arra, miket választott Ön (mint például a felhasználóneve, nyelv, vagy a régió, ahol ön tartózkodik), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik a látogatóknak, hogy videókat nézzenek, és társasági eszközöket használjanak, mint például a blogok, chatszobák és fórumok. Az ezek cookie-k által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket a Felhasználó megosztott, mint pl. a felhasználóneve vagy profilképe. Ha a Felhasználó nem fogadja el ezeket a cookie-kat, annak hatása lehet a Weboldalak teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Weboldalak tartalmához.
Reklámok célzását segítő Ezeket a cookie-kat olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak a Felhasználó érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el a Felhasználóhoz, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Ezeket a cookie-kat arra lehet használni, hogy emlékezzenek bizonyos webhelyekre, amelyeket az adott Felhasználó meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve pl. a hirdetőket.
Az ilyen cookie-k legtöbb fajtája követi a Résztvevőket az IP címükön keresztül, ez által gyűjthet személyesen azonosítható információkat.
Weboldalak látogatása során a Felhasználó kaphat cookie-kat harmadik fél webhelyekről és domainekről. Javasoljuk, hogy azonosítsa a cookie-kat mielőtt használatba kerülnek, mert így eldöntheti, akarja-e fogadni őket. Ezekről a cookie-król több információt találhat az Érintett harmadik fél webhelyeken.
[vc_column_text]A legtöbb internet böngésző arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja úgy ezeket a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük, hogy nézze meg a böngésző információkat, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha kikapcsolja a Weboldalakon használt cookie-kat, annak hatása lehet a felhasználói élményére, például nem látogathatja meg a Weboldalak bizonyos részeit, vagy nem kaphat személyre szabott információt.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”7. Az adatkezelés időtartama” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A személyes adatok kezelésének időtartama az Érintett utolsó (Rendezvényen vagy Weboldalakon) történő regisztrációjától számított 5 (öt) év. Adatkezelő az adatkezelési időszak lejártával az Érintettek személyes adatait véglegesen és helyreállíthatatlanul törli az informatikai rendszereiből. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”8. A személyes adatok törlése” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]A Résztvevők bármikor kérhetik Adatkezelőtől a személyes adataik törlését, az erre vonatkozó igényt pedig a mspdesignhomestaging@gmail.com e-mail címre kell elküldeni. Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”9. Adatbiztonsági intézkedések” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Az Adatkezelő a személyes adatokat az Európai Unió területén a Contabo GmbH (székhely: 81549 München, Aschauer u. 32/A; tel.: +49 89 3564717 70; e-mail: info@contabo.com) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tárolja.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”10. A Résztvevők jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Személyes adatai kezeléséről a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Résztvevőknek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az mspdesignhomestaging@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 30 (harminc) napon belül kap választ az Érintett. A Résztvevők bármikor kérhetik személyes adataik törlését a 8. pontban rögzítettekkel összhangban.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”11. Jogérvényesítési lehetőségek” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Érintettek a jogérvényesítési lehetőségeiket az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az Adatkezelőt az mspdesignhomestaging@gmail.com e-mail címen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]